حق نفس

۲۴ دی ۱۳۹۶ مذهبی

منتظران ظهور:

حق خداوند

حق خودت بر تو اینست که کاملا او را در طاعت خدا بگمارى،

 بزبانت حقش را بپردازى 

و بگوشت حقش را بپردازى 

و بچشمت حقش را بپردازى 

و بدست خود حقش را بپردازى و بپایت
حقش را بپردازى 

و حق شکمت را بپردازى و حق فرجت را بپردازى، 

و از خدا در این کار یارى
جوئى
.  

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم