حق زبان

۲۳ دی ۱۳۹۶ مذهبی

منتظران ظهور:

حق خداوند

حق زبانت

 اینست که آن را از دشنام ارجمندتر بدانى

 و بسخن خوب عادتش بدهى و مؤدبش
دارى

 و آن را در کام دارى مگر در محل حاجت

 و براى سود دین و دنیا و آن را از پر گوئى
و یاوه سرائى کم فائده که ایمنى از زیانش نیست 

و در آمدش کم است معاف دارى، 

زبان گواه
خرد و دلیل بر آن شمرده شود و آراستگى مرد بزیور عقل خوشزبانى او است،

 و هیچ جنبش و
توانائى نیست جز باو
.  

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم